อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา @ วัดพระศรีสรรเพชญ์

สถานที่ตั้ง : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด : 14.355884, 100.558669

วัดพระศรีสรรเพชญ์

    พระมหากษัตริย์ในสมัยที่กรุงศรีอยุธยา เป็นราชธานี ทรงมีพระราชนิยมในการสร้างศาสนสถาน อันหมายถึง “วัดวาอาราม” เสมอมา วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างนั้น เรียกว่า “พระอารามหลวง” จึงปรากฏพระอารามหลวงมากมายหลายแห่งทั้งในและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เช่น วัดพุทไธสวรรย์ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระราม เป็นต้น

วัดพระศรีสรรเพชญ์

พระอารามหลวงเหล่านี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะ และโบราณคดี ซากปรับหักพังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นประจักษ์แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองในอดีตได้เป็นอย่างดี พระอารามหลวงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ตลอดสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี นั้นคือ “วัดพระศรีสรรเพชญ์”

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์

    วัดพระศรีสรรเพชญ ปรากฏพระมหาธาตุเจดีย์องค์ใหญ่สามองค์ เรียงกันจนถือเป็นสัญลักษณ์ของ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำหรับประวัติความเป็นมาของวัดพระศรีสรรเพชญ์ นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกในฐานะเป็นพระบรมมหาราชวัง และช่วงหลังในฐานะเป็นพระอารามหลวง

วัดพระศรีสรรเพชญ์

    ในฐานะเป็นพระบรมมหาราชวัง ตามพระราชพงศาวดารกล่าวว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 พระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 1893 และทรงโปรดให้สร้างพระที่นั่งขึ้นสามองค์ คือ พระที่นั่งไพฑูรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพยนต์มหาปราสาท และพระที่นั่งไอศวรรย์มหาปราสาท ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระราเมศวร ปรากฏชื่อพระที่นั่งมังคลาภิเษก เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งองค์ และในรัชกาลพระบรมราชาธิราชที่ 2 ปรากฏพระที่นั่งตรีมุขอีกหนึ่งองค์ แต่ในปัจจุบันไม่ปรากฏตำแหน่งของพระที่นั่งดังกล่าวมานั้นเลย

วัดพระศรีสรรเพชญ์

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพระที่นั่งเหล่านั้นสร้างด้วยเครื่องไม้ ซึ่งอาจถูกไฟไหม้หรือพังทลายสูญหายไปหมดแล้ว แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันภายในวัดพระศรีสรรเพชญปรากฏ พระที่นั่งจอมทองหนึ่งองค์ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระวิหารหลวง แต่ไม่พบหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นพระที่นั่งองค์ใดองค์หนึ่ง ตามที่กล่าวนานมาแต่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น พระที่นั่งจอมทอง ในภายหลัง

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์

    ในฐานะพระอารามหลวง รัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ถวายพระบรมมหาราชวังเป็นวัด ต่อจากนั้นมาไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ ขึ้นอีก จนกระทั่งถึงรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ทรงโปรดให้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ ขึ้น 2 องค์ องค์แรกสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชบิดา องค์ที่สองสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 พระเชษฐาธิราช ส่วนองค์ที่สามสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 อันเป็นพระราชบิดาของพระองค์ เมื่อปี พ.ศ. 2042 ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้โปรดให้สร้างพระวิหารหลวงขึ้นองค์หนึ่งทางด้านทิศตะวันออกของพระเจดีย์ และต่อมาในปี พ.ศ. 2043 ได้โปรดให้สร้างพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ประดิษฐานพระวิหารหลวง พระราชทานนามว่า “ พระศรีสรรเพชญ์”

by Traveller Freedom