วัดกับโรงเรียนเป็นสถานที่ที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล หลายๆ วัดจะมีโรงเรียนอยู่คู่กัน เนื่องจากในสมัยก่อนวัดคือแหล่งศึกษาหาความรู้ของชาวบ้าน จึงมีการสร้างโรงเรียนประจำวัดขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานของชาวบ้านได้มีที่เรียนหนังสือ