พระราชวังแห่งพระบรมราชาจักรีวงศ์ พระบรมมหาราชวัง

 

สถานที่ตั้ง : แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พิกัด : 13.750215,100.491546

 

    พระบรมมหาราชวัง หรือ พระราชวังพระนคร เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึง รัชกาลที่ ๕ เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังหลวงขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการปกครองของประเทศ และเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ การก่อสร้างพระราชวังหลวงเริ่มขึ้นพร้อมกับการสร้างพระนครเมื่อปี พ.ศ. 2325 โดยก่อสร้างหลังพระราชพิธียกเสาหลักเมือง 1 วัน และมีการเฉลิมพระราชมนเฑียรเพื่อประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก ต่อมาใน พ.ศ. 2326 พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระอารามในพระราชวังหลวง คือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เคียงคู่พระนครและพุทธศาสนิกชนชาวไทยนับแต่บัดนั้น

พระบรมมหาราชวัง (1) พระบรมมหาราชวัง (3) พระบรมมหาราชวัง (2)

    ในยุคสมัยแผ่นดิน 2 กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ พระราชอนุชา ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงบัญญัติให้เรียกพระราชวังหลวงว่า พระบรมมหาราชวัง นั่นคือ ทรงบัญญัติให้ใช้คำว่า “บรม” สำหรับฝ่ายวังหลวง และ “บวร” สำหรับฝ่ายวังหน้า เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้ว พระราชวังหลวงก็ยังคงใช้ว่า พระบรมมหาราชวัง มาจนกระทั่งปัจจุบัน

พระบรมมหาราชวัง (4) พระบรมมหาราชวัง (5) พระบรมมหาราชวัง (6)

    พระบรมมหาราชวัง ได้ใช้เป็นที่ประทับและศูนย์กลางการปกครองของพระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์มาตลอดจนถึงรัชกาลที่ ๕ กระทั่งในรัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่ ๗ ได้เสด็จประทับเพียงครั้งคราว ในรัชกาลที่ ๘ ได้เสด็จประทับ ณ พระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวัง กระทั่งเสด็จสวรรคต หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบัน มิได้มีพระมหากษัตริย์เสด็จมาประทับในพระบรมมหาราชวังเป็นการถาวรอีกเลย ปัจจุบันพระที่นั่งบรมพิมานเป็นเขตพระราชฐานและที่ประทับส่วนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับบ้างเป็นครั้งคราว เช่นเวลามีการพระราชพิธี พระบรมมหาราชวังใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญต่างๆ ตามพระราชประเพณี รวมทั้งเป็นที่ตั้งพระบรมศพและพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูง บริเวณเขตพระราชฐานชั้นในเป็นที่ทำการและที่พำนักของข้าราชการสำนักพระราชวัง ฝ่ายพระราชฐานชั้นในบางส่วนซึ่งล้วนเป็นสตรีทั้งสิ้น

พระบรมมหาราชวัง (7) พระบรมมหาราชวัง (8)

    ปัจจุบัน พระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย ที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับที่ 16 ของโลก ชาวต่างชาติเรียกว่า “Grand Palace” นับเป็นเป้าหมายอันดับ 1 ในการมาเยือนของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ส่วนพี่น้องชาวไทยเอง สักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะต้องมาเยือนพระบรมมหาราชวัง พร้อมทั้งสักการะพระแก้วมรกต ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “วัดพระแก้ว”

               

เวลาเปิด : ทุกวัน เวลา 08.30-16.00 น.

 

by Traveller Freedom